ဒီပြဲမွာ အပစ္အခတ္ ေလးလ သာ ရပ္လိုက္ရင္ …

September 8, 2021 admin 0

ဒီပြဲမွာ အပစ္အခတ္ ေလးလ သာ ရပ္လိုက္ရင္ … အပစ္အခတ္ ေလးလ ရပ္လိုက္ရင္ … – စိတ္ဓာတ္ပ်က္ၿပီးကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနတဲ့ စကစတပ္ေတြကို ျပန္စည္း႐ုံး၊ ျပန္စုစည္းႏိုင္သြားမယ္။ – EAO’s ေတြနဲ႔ ထိစပ္‌နယ္ေျမေတြထဲက တပ္စခန္းေတြကို လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အားနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာေတြ ျဖည့္‌ဆ‌ီးဖို႔ အခ်ိန္ရသြားမယ္။ […]

ဒီပြဲမွာ အပစ္အခတ္ ေလးလ သာ ရပ္လိုက္ရင္ …

September 8, 2021 admin 0

ဒီပြဲမွာ အပစ္အခတ္ ေလးလ သာ ရပ္လိုက္ရင္ … အပစ္အခတ္ ေလးလ ရပ္လိုက္ရင္ … – စိတ္ဓာတ္ပ်က္ၿပီးကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနတဲ့ စကစတပ္ေတြကို ျပန္စည္း႐ုံး၊ ျပန္စုစည္းႏိုင္သြားမယ္။ – EAO’s ေတြနဲ႔ ထိစပ္‌နယ္ေျမေတြထဲက တပ္စခန္းေတြကို လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အားနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာေတြ ျဖည့္‌ဆ‌ီးဖို႔ အခ်ိန္ရသြားမယ္။ […]